Vejledning i brug af tolk

Det er tolkens opgave at muliggøre en optimal tolkning, hvilket forudsætter at samtalen så vidt muligt afholdes mellem de involverede parter som om ingen tolk var til stede. Dette kræver, at man som tolkerekvirent tager højde for særlige forhold, både før og under tolkningen.

Før tolkningen.

  • Det er vigtig at give korrekte oplysninger vedrørende modersmålet evt. dialekten, når du rekvirerer en tolk.
  • Giv så mange oplysninger som muligt om hvad opgaven drejer sig om, så det er muligt for tolken at forberede sig.
  • Orienter om samtalens varighed og hvem der deltager i samtalen/mødet.

Under tolkningen

  • Gør borgeren opmærksom på at både du og tolken har tavshedspligt.
  • Hold øjenkontakten og tal direkte til borgeren og ikke til tolken.
  • Tal tydeligt og i klare sætninger, men ikke i et forsimplet sprog. Tolken er neutral, tolker i 1. person, deltager ikke i samtalen og oversætter alt hvad der bliver sagt. Så vidt det er muligt med samme nuancer og vendinger.
  • Samtalen og styringen er dit ansvar som rekvirent.
  • Afslut med at resumere samtalen og præcisere, hvad der er aftalt.

Efter tolkningen

Afsæt tid til at drøfte samtalen igennem efter tolkningen. Men spørg tolken udelukkende om tolkeforløbet og ikke om tolkens personlige mening om sagen.